MISSIE EN VISIE

Wie is GSDP?

 • Die Gereformeerde Skool Dirk Postma (GSDP) se grondslag is die Heilige Skrif, soos bely in die drie formuliere van eenheid.
 • Vanuit hierdie grondslag glo GSDP dat Christus se lig in en uit alle vakke en alle aktiwiteite van die skool skyn.
 • GSDP het ’n doelgerigte leerkultuur, kleiner klasgroottes, en onderwysers wat hul taak as roeping sien en uitleef.
 • By GSDP is daar nie ’n ongebalanseerde klem op prestasie nie en al die leerlinge kry die geleentheid om hul volle potensiaal te bereik.
 • By GSDP gee ons vir die leerlinge ankers om hul roeping met selfvertroue na skool te kan uitleef. GSDP het ’n hoë akademiese standaard en staan gelyk met die beste skole in Gauteng.

 Waarom GSDP?

 • Die belangrikste deel van ’n mens se vormingsjare is die jare op skool. By die skool leer jy nie net lees en somme maak nie, jy leer ook oor die lewe, waardestelsels en verwysingsraamwerke. Kortom, by die skool leer jy van menswees. Om ’n skool te kies, gaan dus nie net daaroor om die naaste skool of die skool met die beste sportrekord of akademiese rekord te kies nie. Om ’n skool te kies is, is ’n keuse wat jou kind gaan vorm in sy of haar menswees.
 • GSDP se grondslag is die Heilige Skrif, soos bely in die drie Formuliere van Eenheid. Hierdie grondslag werk deur in alle skoolboeke, alle lesse en in alle ander aktiwiteite. Die onderrigtaal by GSDP is Afrikaans.
 • By GSDP leer ons die leerlinge van die grootheid van God en Sy skepping op alle lewensterreine. Die wetenskap word vir die kind deur die lig van Christus oopgebreek. Te GSDP leer ons die leerlinge van ’n baie groter wêreld as ’n skool wat nie Christus se lig op elke vakgebied laat skyn nie.
 • GSDP het ’n doelgerigte leerkultuur met kleiner klasgroottes, en onderwysers wat hul taak as roeping sien en uitleef.
 • GSDP het ’n verrykte, Christelik-gefundeerde kurrikulum met meer diepte en ’n breër omvang om leerlinge beter toe te rus vir verdere studies en die volwasse wêreld.
 • GSDP bied ’n gesonde opvoedingsmilieu waar leerlinge omgaan met maats, en onderwysers wat dieselfde norme en waardes het.
 • By GSDP kan ons die liefde van ons onderwysers sien. Hulle is onderwysers wat mooi met leerlinge praat en hulle op ’n mooi manier begelei.
 • By GSDP glo ons dat kinders as volle en gebalanseerde mense moet ontwikkel en dat ons leerlinge nie net een van baie en ’n gesiglose nommer is nie. 
 • By GSDP gee ons persoonlike aandag aan ons leerlinge. Die vinniger kinders leer dan vinnig en die stadige kinders leer ook vinniger, met meer geleenthede vir almal. Al die kinders kry kans om aan sport en ander aktiwiteite deel te neem, nie net die uitblinkers nie.
 • Sportsoorte by GSDP sluit in: rugby, krieket, netbal, sagtebal en atletiek. Die skool werk ook saam met verskeie sportklubs. Kultuuraktiwiteite sluit in: redenaars, skoolkoerant, konserte en orkes. Op kultuurgebied word daar met verskeie buite-organisasies en klubs saamgewerk.
 • GSDP lê nie ongebalanseerd klem op prestasie nie en glo dat elke kind sy of haar beste moet doen volgens die gawes wat die Here aan hom of haar gegee het. Elke kind se eie vermoëns moet tot uiting gebring en ontwikkel word.
 • GSDP glo dat kinders ligdraers in die wêreld moet word. Ons maak hulle nie in ’n Christelike kokonnetjie groot wat nie die skok van die wêreld daarbuite kan oorleef nie. Kinders word juis toegerus om hul roeping in die wêreld met selfvertroue te kan aanpak. Ons leer kinders om hul roeping te verstaan en hul lewens daarvolgens te lei. 
 • GSDP glo dat ’n skool sy leerlinge van roeping moet leer ten einde hulle vir die wêreld daarbuite voor te berei. By GSDP kry kinders ankers vir die wêreld daarbuite: waardes, etiek, beginsel, karakter, verantwoordelikheid en werksetiek. Die gevolg hiervan is dat hulle sterk staan en in die wêreld daarbuite kan funksioneer.
 • By GSDP glo ons dat mense met karakter en waardes meer werksekuriteit het. Ons gee kinders ankers om ten volle te funksioneer.
 • GSDP se uitslae staan gelyk met dié van die top-skole in Gauteng en van ons onderwysers is as van die beste in hulle vakgebied in Gauteng en die streek aangewys.